Loading...

INFO

INFO

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN FLIRTATION
Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van FLIRTATION, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02073693, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door of vanwege FLIRTATION georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van FLIRTATION zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website van FLIRTATION (www.flirtation.nl) en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1 Definities
Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op Overeenkomst tussen de Bezoeker en FLIRTATION van toepassing zijn. FLIRTATION: FLIRTATION, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02073693, die zich onder andere bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord. Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met FLIRTATION in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met FLIRTATION een Overeenkomst heeft gesloten. Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, dance-event, en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan een of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege FLIRTATION op de Evenementenlocatie. Evenementenlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege FLIRTATION te organiseren en/of te faciliteren Evenement. Huisregels: de huisregels van FLIRTATION waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van FLIRTATION. Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en FLIRTATION die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en FLIRTATION van toepassing verklaarde bepaling of uiting. (Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege FLIRTATION ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft; Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege FLIRTATION verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op, naar of van de Evenementenlocatie te mogen bevinden; Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten; Social Media: de aan de Website en overige (promotionele) uitingen van of vanwege FLIRTATION specifiek gelieerde social media kanalen die door of vanwege FLIRTATION geregistreerd zijn c.q. gebruikt worden. Website: de website van FLIRTATION www.flirtation.nl en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van FLIRTATION geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale door of vanwege FLIRTATION ontwikkelde app's gekoppeld aan de website.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen FLIRTATION en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie. 2.2 FLIRTATION heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. FLIRTATION zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker FLIRTATION hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart. 2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst FLIRTATION uitdrukkelijk van de hand. 2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan. 2.5 De Bezoeker is er zich van bewust dat naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels van FLIRTATION ook nog andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de aanschaf van Toegangsbewijs voor Evenementen van FLIRTATION, waaronder bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van Ticketscript en algemene voorwaarden en huisregels van de beheerder/eigenaar van het evenementterrein.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door FLIRTATION en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. FLIRTATION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door FLIRTATION en/of derden gedane mededelingen. 3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht bij FLIRTATION of een door FLIRTATION ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege FLIRTATION tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard.

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs
4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van FLIRTATION, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. 4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie. 4.3 Indien een Evenement door of vanwege FLIRTATION wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan FLIRTATION of aan een door FLIRTATION ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed. 4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van FLIRTATION. 4.5 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege FLIRTATION verstrekt document, een polsbandje of een door of vanwege FLIRTATION verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. Na ontvangst van het bestelde Toegangsbewijs dient deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid Indien het aangeschafte Toegangsbewijs door de betreffende Bezoeker niet tijdig is ontvangen, of indien er gebreken of fouten in het Toegangsbewijs worden geconstateerd, dan dient de Bezoeker terstond schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met FLIRTATION. FLIRTATION garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs. 4.6 Alleen aanschaf via FLIRTATION of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van FLIRTATION of van een door FLIRTATION ingeschakeld (Voor)verkoopadres. 4.7 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen. 4.8 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild. 4.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van FLIRTATION, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen. 4.10 FLIRTATION behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. 5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om in commerciële zin en voor eigen gewin op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan om in bedoelde reclame en publiciteit te verwijzen naar het Toegangsbewijs of toegangsbewijzen voor het Evenement. 5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen. 5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is FLIRTATION gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan FLIRTATION een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van FLIRTATION, waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Het reizen van en naar als ook het betreden en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker. 6.2 FLIRTATION is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FLIRTATION. 6.3 FLIRTATION is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement. 6.4 Indien en voor zover FLIRTATION op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van FLIRTATION zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. FLIRTATION is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker FLIRTATION onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien FLIRTATION ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting. 6.5 FLIRTATION is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) FLIRTATION, zal FLIRTATION op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro). 6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door of vanwege FLIRTATION dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij FLIRTATION of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement
7.1 FLIRTATION is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal FLIRTATION op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren. 7.2 FLIRTATION is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen, zonder opgaaf van redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal FLIRTATION haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geinformeerd. FLIRTATION kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. FLIRTATION is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake. 7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met FLIRTATION.


8.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en FLIRTATION ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 8.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aldus opgemaakt in Tilburg, 01-06-2017

Huis- en gedragsregels Flirtation
Het zou jammer zijn als de feestvreugde op Flirtation wordt bedorven door ongewenst gedrag. Om te zorgen voor een onbezorgde Flirtation hebben we huis-gedragsregels opgesteld om incidenten te voorkomen. Deze zijn tevens geplaatst bij de ingang tijdens Flirtation on the Beach.

Zero tolerance beleid
Flirtation hanteert een absolute zero tolerace beleid ten aanzien van drugs. Het is verboden om drugs te gebruiken op het hele terrein van Beachclub Vroeger. Indien een inbreuk op deze regel wordt vastgesteld, zal je van uti de Beachclub worden verwijderd. Dit beleid wordt strikt gehandhaafd en in voorkomende gevallen betekent het een overhandiging aan de politie.

Het is verboden om drugs te dealen op het Beachclub Vroeger terrein. Indien een inbreuk op deze regel wordt vastgesteld, zal je van het terrein worden verwijderd. Dit beleid wordt strikt gehandhaafd en in voorkomende gevallen betekent het een overhandiging aan de politie.

Alvorens het festival- en/of campingterrein te betreden krijg je de kans om drugs in de daarvoor bestemde drugston te deponeren zonder enige consequenties.

Voorgeschreven medicatie voor gezondheidsproblemen zijn enkel toegelaten indien je in het bezit bent van een geldig medisch attest. We kunnen enkel deze specifieke medicatie toelaten indien je het medisch attest laat zien aan de ingang.

Aanwijzingen en instructies van de (beveiligings) personeel moet onmiddellijk worden gevolgd. In het geval van verdenking of daadwerkelijke bezit van illegale of gevaarlijke wapens, de veiligheid is bevoegd om je te stoppen.

Huisregels FLIRTATION
1.Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van FLIRTATION, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

2.Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van FLIRTATION en de Evenementenlocatie zijn de Huisregels van FLIRTATION van toepassing. Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze Huisregels. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

3.Het is de Bezoeker niet toegestaan o.m het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement.

4.FLIRTATION is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt: stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend; geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; 1. stelt noch FLIRTATION noch partijen die met toestemming van FLIRTATION gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; 2. doet jegens FLIRTATION en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en 3. erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens FLIRTATION in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; 4. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan FLIRTATION; de Bezoeker zal op eerste verzoek van FLIRTATION, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; FLIRTATION is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

5.Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FLIRTATION, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

6.Op de Evenementenlocatie is het niet toegestaan te roken in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele als gevolg van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker (kunnen) worden verhaald.

7.FLIRTATION zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);

2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of

3. een detectiepoort te passeren; en/of

4. zich te legitimeren.

8.Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

9.Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

10.Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

11.Het is de Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het Evenemententerrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens, emblemen of insignes te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

12.De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

13.Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheids)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten.

14.Medewerkers van FLIRTATION en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo'n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo'n verzoek vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen. FLIRTATION zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van FLIRTATION opgelegd zal krijgen.

15.Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild.

16.De Bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het Evenement harde (versterkte) muziek ten gehore wordt gebracht. FLIRTATION adviseert de Bezoeker om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

Overmacht FLIRTATION is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van FLIRTATION onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft FLIRTATION het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

Privacy en persoonsgegevens
Door het sluiten van een Overeenkomst met FLIRTATION kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege FLIRTATION verwerkt.

Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van FLIRTATION van toepassing dat te raadplegen is op de Website. FLIRTATION gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. FLIRTATION kan de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoeker aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Bij het sluiten van de Overeenkomst met FLIRTATION geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van FLIRTATION.

Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan FLIRTATION deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Klachten
FLIRTATION zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. FLIRTATION tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van FLIRTATION, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar onze redactie. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij FLIRTATION te worden gemeld.

10.Heb je vragen of klachten van welke aard dan ook tijdens Flirtation, meldt deze dan s.v.p. direct bij de organisatie. Verdere vragen? Mail ons gerust.

On Saturday the 7th of July Flirtation will celebrate her 15th anniversary!!!!! It all started in 2003. More then 60 Flirtation's in 15 years!

Are you going to celebrate this Special Edition with us at Beachclub Vroeger in Bloemendaal aan Zee (The Netherlands)?

Lineup, theme and all the wicked surprises will be announced soon!!

Keep your eyes on our website, Facebook and Instagram, because all updates will be also communicated there.

Venue: Flirtation Beach editie the 15th anniversary

Location: Beachclub Vroeger, Zeeweg 83, Bloemendaal aan Zee, The Netherlands

Date: Saturday the 7th of July 2018

Time: 3PM-midnight

Tickets: available on this website (click here).

Age: 18+

Pinnen strong>
Bij Beachclub Vroeger kun je pinnen (en uiteraard contant betalen) voor je drankjes. Echter neem contant mee voor toilet en kluisjes.

With a bankpas you can pin at Beachclub Vroeger for drinks. Make sure you have cash for toilets and lockerss.

Lockers:
Beachclub Vroeger heeft kluisjes

Beachclub Vroeger has lockers where you can put your valuables and jacket. TIP: put your valuables in a locker. At the end of Flirtation we always have girls who lost their backpack. Trust us, you really want a locker so in the end you have not lost a thing. TIP: share a locker.

Iets verloren tijdens Flirtation? Check meteen bij de kassa of de Flirtation Crew (zichtbaar aan Flirtation keychain).

Did you loose something at Flirtation? Carkeys, bankpass and ID's we almost always find. Check with the crew (during the party you can always ask us) or email us. In all honesty, sunglasses or mobile phones we never find back, but if you want to make sure, please contact us during or after Flirtation.

Pre-sale tickets and doorsale:
Pre-sale tickets zijn 20 euro inclusief reserveringskosten (click here om ze direct te kopen). Op zaterdag eindigt de presale om 17.00 uur. Daarna kunnen kaartjes worden aangeschaft voor 25 euro aan de deur van Panama bij de Flirtation kassameisje. Om papier te sparen scannen we met alle liefde ook via je mobiel.

On Saturday the 1st of July the presale will end at 5PM. After that we have a doorsale (25 euro a ticket, please pay cash). Scanning is possible with you mobile ticket.

Pre-sale tickets are 18,50 euro (click here to buy them straight away) On Saturday the 11th of November the presale will end at 8PM. After that we have a doorsale (25 euro a ticket, please pay cash). Scanning is possible with you mobile ticket.

All updates will be on our website and Flirtation Facebook. You can only receive the newsletter once you order a ticket. Any questions? Do not hesitate to contact us.

Lees svp onze huisregels en algemene voorwaarden. Dit is om teleurstellingen te voorkomen en zodat je een geweldige Flirtation zult hebben. Alle updates zullen zijn op onze website en Flirtation Facebook. De nieuwsletter optie kun je aanvinken zodra je je ticket koopt. Vragen, mail ons gerust of stuur een PM.

HAVE FUN @ FLIRTATION

CONTACT